OVK-besiktning är att se över din luft

För att säkerställa att byggnader har tillräckligt god inomhusluft behöver fastighetsägaren se till att det görs regelbunden, certifierad OVK-besiktning.

Moderna byggnader har väl isolerade väggar och fönster för att undvika energiläckage. Men om luften i en byggnad inte rör sig tillräckligt och det inte kommer in frisk luft kan det uppstå mögel och fukt. Inomhusklimatet försämras och det är skadligt både för människor som vistas i byggnaden och för själva byggnaden.

För att åtgärda detta installerar man ventilationssystem som ger frisk luft och som dessutom kan vara värmeåtervinnande. Byggnader med väl fungerande till- och frånluftsystem får en god inomhusmiljö med jämn temperatur.

Det finns föreskrifter som reglerar hur ofta man ska göra en OVK-besiktning eftersom alla ventilationssystem behöver ses över regelbundet. Om systemet inte fungerar tillräckligt bra försämras inomhusluften och det kan bildas mögel eller andra mikroorganismer i ventilationssystemet som är skadliga för hälsan och som skapar dålig lukt.

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant

I alla byggnader, bortsett från en- och tvåfamiljsbostäder utan till- och frånluftsventilation, måste en regelbunden OVK-besiktning göras. Även om det inte är många som vistas i fastigheten behöver byggnaden skyddas från fukt och mögel.

När det är dags för besiktning är det fastighetsägarens skyldighet att kontakta en certifierad funktionskontrollant som säkerställer att ventilationssystemet uppfyller alla krav. Kontrollanten utfärdar sedan ett intyg som ska skickas till kommunens tillsynsmyndighet. Om du som fastighetsägare behöver göra en OVK-besiktning är det enkelt att kontakta ett företag med rätt certifikat och kunnande för att få besiktningen utförd. Läs mer på denna hemsida: www.ovkbesiktning.nu 

26 Mar 2022